Pārlekt uz galveno saturu

Kvalifikācijas dokumentu izsniegšanas kārtība

Kvalifikacijas dokumentu izsniegsanas kartiba

 • Lai pirmo reizi vai atkārtoti saņemtu kvalifikācijas sertifikātu (t.i., kompetences sertifikātu, apstiprinājumu, prasmju sertifikātu), pretendents Jūrnieku reģistrā iesniedz vai uzrāda nepieciešamos dokumentus, kas norādīti Ministru kabineta 2005. gada 22. novembra noteikumos Nr. 895 "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi". Jūrnieku reģistrs sagatavo attiecīgu iesniegumu un pretendents ar parakstu apliecina iesniegumā norādīto ziņu pareizību. 

 • Dokumentu iesniegšana vai saņemšana un jūrnieku kompetences novērtēšana tiek nodrošināti tikai pēc jūrnieku iepriekšēja pieraksta. Jūrnieks telefoniski piesakās dokumentu iesniegšanai, zvanot uz Jūrnieku Reģistra informācijas tālruni +371 67099419. Jūrnieku pieņemšana notiek, ievērojot 15 minūšu intervālu. Jūrniekiem ir jāierodas Jūrnieku Reģistrā precīzi nozīmētajā laikā. Ja jūrnieks kavējas, tad par to ir jābrīdina, zvanot uz Jūrnieku Reģistra informācijas tālruni +371 67099419, un jāvienojas par citu pieņemšanas laiku. Nokavējot nozīmēto laiku, jūrnieks netiek ielaists Jūrnieku Reģistra telpās. 

 • Izņēmuma gadījumā, ja jūrniekam steidzami ir jādodas darbā jūrā, ir iespējams iesniegt dokumentus bez pieraksta Jūrnieku reģistra pieņemšanas laikos. Papildus iesniedzamajiem dokumentiem jūrniekam jābūt darba devēja rakstiskam apstiprinājumam, kas adresēts Latvijas Jūras administrācijas Jūrnieku reģistram. Apstiprinājumu iesniedz dokumentu iesniegšanas brīdī, vai darba devējs to iepriekš nosūta uz Jūrnieku reģistra e-pastu jratlja.lv.

 • Fotografēšana notiek Jūrnieku reģistrā uz vietas un bez papildu maksas (Informācijas kabinetā (7.a) 1. stāvā).  Ārkārtas gadījumos, kas radušies tehnisku iemeslu dēļ, Jūrnieku reģistrs ir tiesīgs pieprasīt jūrniekam iesniegt vienu fotogrāfiju, kas izgatavota fotosalonā, un to apliecina attēla otrā pusē uzspiests fotosalona zīmogs ar datumu. Fotogrāfija nedrīkst būt vecāka par 6 mēnešiem, un tai jāatbilst citiem nosacījumiem, kas minēti Personu apliecinošo dokumentu noteikumos. Nav derīgas momentfoto kabīnēs izgatavotas fotogrāfijas! Atjaunot jūrnieka fotogrāfiju nepieciešams, ja pagājuši vismaz 6 mēneši no iepriekšējas fotografēšanas Jūrnieku reģistrā. (Prasības fotogrāfijai)

 • Jūrnieka vārdu un uzvārdu kvalifikācijas sertifikātā norāda atbilstoši Latvijas Republikā izdotajā personu apliecinošā dokumentā norādītajam personvārdam. Ja jūrniekam nav Latvijas Republikā izdota personu apliecinoša dokumenta, jūrnieka vārdu un uzvārdu kvalifikācijas sertifikātā norāda atbilstoši ārvalsts kompetento iestāžu izdotajā personu apliecinošā dokumentā norādītajam personvārdam latīņalfabētiskajā transliterācijā, ko veic saskaņā ar Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) noteikto transliterācijas tabulu.

 • Ja iesniegtiem dokumentiem ir nepieciešams pārbaudīt autentiskumu un derīgumu, Jūrnieku reģistrs to pārbauda septiņu dienu laikā. Ja tiek konstatēts, ka pretendenta iesniegtajiem dokumentiem ir nepieciešama papildu pārbaude, pārbaudes termiņu Jūrnieku reģistrs ir tiesīgs pagarināt līdz vienam mēnesim, par to informējot pretendentu. Ja iesniegtie dokumenti ir izdoti  ārvalstī, dokumentus pārbauda Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā (līdz 1 mēnesim ar iespēju pagarināt termiņu līdz 4 mēnešiem).

 • Pēc iesniegto dokumentu pārbaudes, ja nepieciešams, Jūrnieku reģistrs norīko pretendentu uz kompetences pārbaudi vērtēšanas komisijā. Ne retāk kā reizi piecos gados jūrnieks apliecina savas profesionālās kompetences atbilstību noteikumu prasībām.

 • Kuģa kapteinim un virsniekam tiek izsniegts kompetences sertifikāts ar apstiprinājumu uz laiku līdz 5 gadiem, ņemot vērā kvalifikācijai nepieciešamās prasmju apliecības un tankkuģu prasmju sertifikātu derīguma termiņu.

 • Ierindas jūrniekam tiek izsniegts prasmju sertifikāts uz 5 gadiem.

 • Kuģa virsniekam un ierindas jūrniekam, kura kvalifikācijas prasības nav noteiktas STCW konvencijā, tiek izsniegts nacionālais kompetences sertifikāts ar derīguma termiņu 5 gadi.

 • Jūrnieku sertificēšana ir maksas pakalpojums.

 • Kvalifikācijas dokumentu jūrnieks var saņemt personīgi, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un samaksu apliecinošu dokumentu, Jūrnieku reģistra noteiktajā pieņemšanas laikā vai citā atsevišķi nozīmētā laikā.