Pārlekt uz galveno saturu

Klasifikācijas sabiedrībām

Informācija atzītajām organizācijām

Atzītā organizācija piemēro pilnvarojuma līgumā norādītos nacionālos normatīvos aktus. Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekcija informē atzītās organizācijas rakstiski par izmaiņām nacionālajos normatīvos aktos.

Atzīto organizāciju uzraudzības kārtība

Atzīto organizāciju uzraudzību veic Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekcija (KDI) saskaņā ar 2011. gada 31. maija Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 424 “Klasifikācijas sabiedrību (atzīto organizāciju) uzraudzības kārtība”.

Atzīto organizāciju uzraudzība tiek veikta saskaņā ar Latvijas Jūras administrācijas kvalitātes vadības sistēmas apstiprinātu procedūru. Procedūra ir izstrādāta, balstoties uz Atzīto organizāciju kodeksa un 2009. gada 23. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/15/EK par kopīgiem noteikumiem un standartiem attiecībā uz organizācijām, kas pilnvarotas veikt kuģu inspekcijas un apskates, un attiecīgajām darbībām, kuras veic valsts administrācijas jūras lietu jomā, prasībām.

Atzīto organizāciju novērtējuma process sastāv no četrām daļām:

  1. atzīto organizāciju apskašu atskaišu un izsniegto sertifikātu regulāra pārbaude, ņemot vērā informāciju par ostas valsts kontroles rezultātiem;
  2. atzīto organizāciju veiktspējas izvērtēšana, balstoties uz karogvalsts apskašu rezultātiem;
  3. atzīto organizāciju novērtēšana, balstoties uz kuģa apskašu auditiem, sabiedrību un kuģu drošības vadības sistēmu auditu uzraudzību, kā arī auditiem atzīto organizāciju birojos;
  4. tikšanās ar atzītām organizācijām, ja nepieciešams.

Reizi divos gados Satiksmes ministrijai tiek iesniegti atzīto organizāciju uzraudzības rezultāti.

 

Interpretācijas par starptautisko likumā noteikto prasību izpildi, kurās ir norādes “atbilstoši administrācijas noteiktajām prasībām”, “kā noteikusi administrācija”, “administrācijas ieskatā” un “atbilstoši administrācijas viedoklim”

 

Content 01Feb2024.pdf

Interpretations of the Administration 01Feb2024 pages 1-125.pdf

Interpretations of the Administration 01Feb2024 pages 126-250.pdf

Interpretations of the Administration 01Feb2024 pages 251-375.pdf

Interpretations of the Administration 01Feb2024 pages 376-500.pdf

Interpretations of the Administration 01Feb2024 pages 501-551.pdf