Pārlekt uz galveno saturu

Instruktoru – vērtētāju sertificēšana

Prasības jūrniecības izglītības iestāžu un mācību centru pasniedzēju kvalifikācijai nosaka Ministru kabineta 2015.gada 15.decembra noteikumi Nr.710 " Jūrnieku profesionālās sagatavošanas programmu sertificēšanas, īstenošanas un uzraudzības noteikumi" .

Jūrnieku profesionālās izglītības un mācību kursu programmu pasniedz un apguvi novērtē Jūrnieku reģistra sertificēts instruktors–vērtētājs. Šī prasība neattiecas uz izglītības programmas pasniedzēju, kurš pasniedz mācību priekšmetu, kas nav saistīts ar STCW konvencijā noteiktās kompetences ieguvi.

Lai varētu pasniegt jūrnieku profesionālās izglītības programmu vai mācību kursu programmu, kā arī novērtēt apmācāmo iegūtās zināšanas un prasmes, instruktoram – vērtētājam jābūt apmācītam atbilstoši STCW konvencijas I/6. noteikuma prasībām un kvalificētam pasniedzamajā un vērtējamajā jomā. Instruktora vērtētāja atbilstību STCW konvencijas prasībām apliecina Jūrnieku reģistra izsniegts instruktora – vērtētāja sertifikāts.

Lai saņemtu instruktora – vērtētāja sertifikātu, personai jābūt apmācītai pasniegšanas un novērtēšanas metodikā, kā arī jūrniecības likumdošanā. Instruktoru – vērtētāju mācību kursu programmu var apgūt RTU Latvijas Jūras akadēmijā, RTU Liepājas Jūrniecības koledžā vai Novikontas Jūras koledžā.

 

Atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 21. decembra noteikumiem Nr. 854 "Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Jūras administrācija" maksas pakalpojumu cenrādis" maksa par Instruktora - vērtētāja sertifikāta izsniegšanu ir 30,00 EUR.

Papildus jāņem vērā, ka Instruktoram–vērtētājam, kurš nodrošina apmācības ar trenažieri, ir jābūt apmācītam darbam ar attiecīgā tipa trenažieri.

Pēc sertifikāta saņemšanas instruktors–vērtētājs reizi piecos gados atjauno zināšanas par STCW konvencijas un citu starptautisko normatīvo aktu prasībām jūrnieku profesionālās sagatavošanas jomā.