Pārlekt uz galveno saturu

Berbouta reģistrācija

Kuģa reģistrācija Kuģu Berbouta reģistra grāmatā (bareboat-in)

Berbouta līgums ir kuģa īpašnieka un berbouta fraktētāja vienošanās par kuģa faktiskā valdījuma nodošanu berbouta fraktētājam uz līgumā noteikto termiņu, kurā kuģim ir paralēla reģistrācija Latvijā un ārvalstī. Lai Latvijā reģistrētu kuģi, pamatojoties uz berbouta līgumu, berbouta fraktētājam jābūt Latvijā reģistrētai fiziskajai vai juridiskajai personai. Kuģu reģistrā uz berbouta līguma pamata reģistrētam ārvalsts kuģim piemēro Latvijas normatīvo aktu prasības par kuģa karoga valsts uzraudzības īstenošanu.

Ar kuģi saistītās tiesības (izņemot berbouta līgumu), kā arī šo tiesību pārgrozījumus, dzēsumus, nodrošinājumus, aprobežojumus un aizliegumus reģistrē kuģa pamatreģistrācijas valsts reģistrā. Iepriekšējie, ārvalstīs reģistrētie apgrūtinājumi uz pamatreģistra izsniegto dokumentu pamata tiek tikai ierakstīti kuģa berbouta reģistrācijas apliecībā. Tas pats attiecas uz berbouta līguma laikā pamatreģistrā reģistrētajiem apgrūtinājumiem.

Lai reģistrētu ārvalstu kuģi Kuģu berbouta reģistra grāmatā, kuģa fraktētājs iesniedz kuģu reģistratoram:

 • reģistrācijas iesniegumu;
 • Berbouta līgumu (BARECON) un kuģa nodošanas un pieņemšanas aktu (Protocol of Delivery and Acceptance);
 • apgrūtinājumu turētāja (ja tāds ir) rakstisku piekrišanu kuģa reģistrācijai;
 • sākotnējās reģistrā­cijas valsts reģistra izsniegtu atļauju, kurā norādīts kuģa īpašnieks. Latvijas Kuģu reģistrs informē kuģa sākotnējās reģistrācijas valsts reģistru par kuģa reģistrāciju kuģu reģistra berbouta reģistra grāmatā;
 • Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekcijas izsniegtu aktu par tehniskā stāvokļa un aprīkojuma atbilstību drošības prasībām (saskaņā ar normatīvajiem aktiem par jūras kuģu aprīkojumu un kuģu karoga valsts uzraudzību);
 • kuģa tilpības apliecības kopiju;
 • ja kuģim ir attiecīgs radioaprīkojums – valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” izsniegtu Kuģa stacijas atļaujas kopiju (saskaņā ar Elektronisko sakaru likumu);
 • ja kuģis ir pakļauts Starptautiskā kuģu un ostu iekārtu aizsardzības kodeksa prasībām, — iepriekšējā kuģu reģistra izsniegtu kuģa vēstures (Continuous Synopsis Record) kopiju;
 • ja kuģis ir pakļauts Starptautiskā drošas kuģu ekspluatācijas un piesārņošanas novēršanas vadības kodeksa (turpmāk – ISM kodekss) prasībām, – atbilstības dokumenta (Document of Compliance) kopiju personai, kura veic kuģa tehnisko vadību;
 • Menedžmenta līguma kopiju, ja kuģis ir pakļauts ISM kodeksa prasībām.
 • ja kuģis pārvadā vairāk par 2000 tonnām naftas vai naftas produktu, – dokumentu par kuģa īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par naftas piesārņojuma radītajiem zaudējumiem (saskaņā ar likumu “Par starptautiskās konvencijas par civilo atbildību par naftas piesārņojuma radītajiem zaudējumiem denonsēšanu”);
 • ja kuģa bruto tilpība pārsniedz 1000, – dokumentu par kuģa īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par bunkera degvielas piesārņojuma radīto kaitējumu, saskaņā ar likuma “Par Starptautisko konvenciju par civilo atbildību par bunkera degvielas piesārņojuma radīto kaitējumu prasībām;
 • ja kuģis pārvadā vairāk nekā 12 pasažieru – dokumentu par apdrošināšanu vai citu finansiālu nodrošinājumu attiecībā uz pārvadātāja atbildību pasažiera nāves vai miesas bojājumu gadījumā atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 23.aprīļa Regulai Nr. 392/2009 par pasažieru pārvadātāju atbildību nelaimes gadījumos uz jūras.

Reģistrējot kuģi Berbouta reģistra grāmatā, kuģu reģistrators informē kuģa pamatreģistrācijas valsts reģistru par kuģa reģistrāciju berbouta reģistrā un izsniedz Berbouta reģistrācijas apliecību.

Kuģu reģistrators, pamatojoties uz reģistrācijai iesniegtajiem dokumentiem, nosaka reģistrācijas apliecības derīguma termiņu.

Kuģi, kas reģistrēts Kuģu berbouta reģistra grāmatā, izslēdz no reģistra:

 • pēc berbouta līguma termiņa un uz tā pamata izdotās reģistrācijas apliecības derīguma termiņa beigām;
 • pēc pamatreģistra pieprasījuma;
 • pamatojoties uz kuģa īpašnieka vai berbouta fraktētāja rakstisku pieprasījumu.

Latvijas kuģa reģistrācija ārvalsts kuģu reģistrā (bareboat-out)

Latvijas kuģi var reģistrēt ārvalsts kuģu reģistrā uz berbouta līguma pamata, ja to paredz attiecīgās valsts normatīvie akti un ir saņemta Latvijas Kuģu reģistra atļauja. 

Lai saņemtu atļauju Latvijas kuģa reģistrācijai ārvalsts kuģu berbouta reģistrā, kuģa īpašnieks Latvijas Kuģu reģistrā iesniedz:

 1. iesniegumu atļaujas saņemšanai;
 2. ārvalsts reģistra rakstisku piekrišanu berbouta reģistrācijai;
 3. berbouta līgumu vai tā notariāli apliecinātu kopiju;
 4. apgrūtinājumu turētāja, ja tāds ir, rakstisku piekrišanu;
 5. kuģa apliecības, kuras izsniedzis Latvijas Kuģu reģistrs.

Atļauju Latvijas kuģa reģistrācijai ārvalsts kuģu berbouta reģistrā izsniedz uz laiku līdz diviem gadiem ar iespēju pagarināt. Laikā, kamēr Latvijas kuģis ir reģistrēts ārvalsts berbouta reģistrā, tas nav tiesīgs izmantot Latvijas valsts karogu un citas Latvijas valstiskās piederības pazīmes. 

Ja Latvijas kuģa reģistrācija ārvalsts berbouta reģistrā ir izbeigta, kuģa īpašnieks iesniedz Latvijas Kuģu reģistrā dokumentu par izslēgšanu no ārvalsts berbouta reģistra.