Pārlekt uz galveno saturu

Kuģa hipotēkas reģistrācija

Vispārīgie noteikumi

Ja īpašuma tiesības uz kuģi vai tā daļu reģistrētas Kuģu reģistrā, šo kuģi vai tā daļu drīkst izmantot kā prasījuma nodrošinājumu, par to noformējot kuģa obligāciju. Kuģa obligācija kļūst par kuģa hipotēku un stājas spēkā ar brīdi, kad tā reģistrēta kuģu reģistrā. Kuģu obligācijas tiek reģistrētas tādā secībā, kādā tās tiek uzrādītas. Uz katras obligācijas tiek norādīts datums un laiks, kad tā stājas spēkā un kļūst par kuģa hipotēku. Kuģa hipotekāro kreditoru prioritāti nosaka obligācijas reģistrācijas secība kuģu reģistrā. Prasījuma tiesību pāreja vai maiņa neietekmē kuģa hipotēkas prioritāti.

Hipotēkas reģistrēšana

Lai reģistrētu kuģa hipotēku, viena no personām, kas parakstījusi kuģa obligāciju, Latvijas Kuģu reģistrā iesniedz kuģa obligāciju ar pušu parakstu īstuma notariālu apliecinājumu vai pušu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, un notariāli apliecinātu visu šā kuģa īpašnieku piekrišanu kuģa hipotēkas reģistrācijai, ja kuģim ir vairāki īpašnieki.

Hipotēkas pārjaunošana

Lai pārjaunotu kuģa hipotēku, viena no personām, kas parakstījusi pārjaunojuma līgumu, Latvijas Kuģu reģistrā iesniedz iesniegumu par kuģa hipotēkas pārjaunojuma reģistrēšanu ar pušu parakstu īstuma notariālu apliecinājumu vai pušu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. Kuģa hipotēka ir pārjaunojama, ja tiek grozīts nodrošinātās saistības tiesiskais pamats vai prasījuma prioritāte, palielināts nodrošinātā prasījuma apmērs, notiek hipotekārā kreditora vai debitora maiņa.

Hipotēkas grozījumu reģistrēšana

Kuģa hipotēkas noteikumus, izņemot augstāk minētos, var grozīt nepārjaunojot kuģa hipotēku. Lai reģistrētu grozījumus kuģa hipotēkā, Latvijas Kuģu reģistrā iesniedz iesniegumu par grozījumu reģistrēšanu kuģa hipotēkā ar pušu parakstu īstuma notariālu apliecinājumu vai pušu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Hipotēkas cesija

Lai cedētu kuģa hipotēku (no kuģa hipotēkas izrietošās prasījuma tiesības), viena no personām, kas parakstījusi cesijas līgumu, Latvijas Kuģu reģistrā iesniedz iesniegumu par kuģa hipotēkas cesijas reģistrēšanu ar pušu parakstu īstuma notariālu apliecinājumu vai pušu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Hipotēkas dzēšana

Lai dzēstu kuģa hipotēku, Latvijas Kuģu reģistrā iesniedz kuģa hipotekārā kreditora notariālā akta kārtībā sastādītu iesniegumu par hipotēkas dzēšanu. Kuģa hipotēkas pārjaunojuma gadījumā kuģa hipotēku, kuru pārjauno, dzēš pārjaunotās kuģa hipotēkas reģistrācijas brīdī bez hipotekārā kreditora iesnieguma par hipotēkas dzēšanu.