Pārlekt uz galveno saturu

Programmu sertificēšana un īstenošana

Jūrnieku profesionālās sagatavošanas programmu sertificēšanas, īstenošanas un uzraudzības kārtību nosaka Ministru kabineta 2015. gada 15. decembra noteikumi Nr. 710 “Jūrnieku profesionālās sagatavošanas programmu sertificēšanas, īstenošanas un uzraudzības noteikumi” (turpmāk - MK noteikumi Nr. 710).

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 710 3.punktu jūrnieku profesionālās sagatavošanas programmu ir tiesīga īstenot jūrniecības nozarē specializēta izglītības iestāde (izglītības un mācību kursu programmas) vai jūrniecības nozarē specializēts mācību centrs (mācību kursu programmas).

Programmas īstenošanas nosacījumi un kvalitātes vadības sistēma

Programmas satura novērtēšana

Programmas novērtējums atbilstības sertifikāta izsniegšanai

Programmas īstenošanas uzraudzība


Programmas īstenošanas nosacījumi un kvalitātes vadības sistēma

Lai uzsāktu programmas īstenošanu, izglītības iestādei vai mācību centram ir jāatbilst MK noteikumu Nr. 710 8., 9. un 10.punktā noteiktajiem nosacījumiem, kā arī jābūt izstrādātai kvalitātes vadības sistēmai saskaņā ar MK noteikumu Nr. 710 12.punktu.

 

Izglītības iestāde vai mācību centrs savā darbībā, kā arī programmas izstrādē un īstenošanā ievēro:

  • STCW konvenciju;
  • Starptautiskās Jūrniecības organizācijas izstrādāto jūrnieku apmācības paraugkursu (IMO paraugkurss);
  • Standartprogrammu, ja tāda ir izstrādāta;
  • Jūrnieku reģistra norādījumus;
  • Jūrniecības un izglītības jomu reglamentējošos normatīvos aktus.

Programmas satura novērtēšana

1.Iesniegums

Lai novērtētu programmas saturu, izglītības iestāde vai mācību centrs iesniedz Jūrnieku reģistrā iesniegumu programmas satura novērtēšanai (MK noteikumu Nr. 710 7. pielikums). Iesniegumam pievieno:

  • izglītības programmas satura novērtēšanai – izglītības programmu trijos eksemplāros (ja izglītības programma sagatavota elektroniska dokumenta veidā, – vienā eksemplārā). Tās noformējums atbilst izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;
  • mācību kursu programmas satura novērtēšanai – mācību kursu programmu divos eksemplāros (ja mācību kursu programma sagatavota elektroniska dokumenta veidā, – vienā eksemplārā). Mācību kursu programma sastāv vismaz no tādām sadaļām, kādas minētas MK noteikumu Nr. 710 16.2. apakšpunktā.

2. Satura novērtējums

Pēc iesnieguma, programmas un citas nepieciešamās informācijas saņemšanas Jūrnieku reģistrs veic programmas satura novērtēšanu, lai novērtētu tās satura atbilstību STCW konvencijas, IMO paraugkursu, standartprogrammu un citu jūrniecības un izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām saskaņā ar MK noteikumu Nr. 710 III daļas prasībām.

Programmas novērtējums atbilstības sertifikāta izsniegšanai

Programmas īstenošanas atbilstību MK noteikumu Nr. 710, STCW konvencijas, IMO paraugkursu, standartprogrammu un citu jūrniecības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām apliecina Satiksmes ministrijas izsniegts atbilstības sertifikāts. Atbilstības sertifikātu izsniedz uz nenoteiktu laiku.

1.Iesniegums

Lai saņemtu atbilstības sertifikātu programmas īstenošanai, izglītības iestāde vai mācību centrs iesniedz Jūrnieku reģistrā iesniegumu atbilstības sertifikāta saņemšanai (MK noteikumu Nr. 710 9. pielikums).

2. Novērtējums atbilstības sertifikāta izsniegšanai

Jūrnieku reģistrs mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas novērtē programmas atbilstību un sagatavo programmas novērtējumu atbilstības sertifikāta izsniegšanai saskaņā ar noteikumu IV daļas prasībām. Minēto novērtējumu paziņo Satiksmes ministrijai un izglītības iestādei vai mācību centram. Satiksmes ministrija 2 nedēļu laikā pieņem lēmumu par atbilstības sertifikāta izsniegšanu.

Programmas īstenošanas uzraudzība

Programmas īstenošanas novērtēšanu vismaz reizi gadā veic Jūrnieku reģistrs saskaņā ar MK noteikumu Nr. 710 V daļas prasībām. Mācību kursu programmai, kuras apgūšana nav nepieciešama kvalifikācijas piešķiršanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par jūrnieku sertificēšanu, īstenošanas novērtējumu Jūrnieku reģistrs veic reizi divos gados.