Pārlekt uz galveno saturu

Zvejas laivu reģistrācija

Zvejas laivu reģistrācija

Kuģu reģistrā reģistrē zvejas laivas, kuras tiek izmantotas rūpnieciskajā zvejā teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos. Būvniecības stadijā esošas zvejas laivas nereģistrē. Kuģu reģistrā reģistrētajām zvejas laivām vārds nav obligāts.

Lai reģistrētu zvejas laivu vai Latvijas Kuģu reģistrā reģistrētas zvejas laivas īpašumtiesību maiņas reģistrācijai, zvejas laivas īpašnieks vai viņa pilnvarota persona iesniedz Latvijas Kuģu reģistrā:

  • noteiktas formas iesniegumu zvejas laivas reģistrācijai;
  • fiziska persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu;
  • dokumentu, kas apliecina īpašumtiesības (kādu no dokumentiem):

      a.  atsavināšanas līgumu. Līgumslēdzēju pušu parakstu īstumam uz tā ir jābūt notariāli apliecinātam tas var būt pušu parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

Ja Latvijas Kuģu reģistrā reģistrētas zvejas laivas reģistrētais īpašnieks un ieguvējs ir fiziska persona, iepriekš sagatavoto atsavināšanas līguma projektu abas šajā punktā minētās personas var parakstīt pašrocīgi un vienlaikus kuģu reģistratora klātbūtnē, uzrādot Latvijas Republikā izsniegtu personu apliecinošu dokumentu;

      b. dokumentu, kas apliecina tiesības iegūt laivu īpašumā mantošanas ceļā;

      c. likumīgā spēkā stājušos tiesas nolēmumu, ar kuru ieguvējam (arī personai, kura pati uzbūvējusi laivu) atzītas īpašuma tiesības;

      d. ja uzbūvēta jauna laiva — būvētāja apliecinājumu (sertifikātu), kurā norādīts laivas ieguvējs;

      e. citas valsts kuģu reģistra vai līdzvērtīgas iestādes izdotu zvejas laivas izslēgšanas apliecību, kurā norādītais īpašnieks ir tiesīgs reģistrēt īpašuma tiesības Kuģu reģistrā;

  • nodošanas un pieņemšanas aktu;
  • apgrūtinājumu turētāja, ja tāds ir, rakstveida piekrišanu laivas reģistrācijai Kuģu reģistrā;
  • Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekcijas izsniegtu aktu par tehniskā stāvokļa un aprīkojuma atbilstību drošības prasībām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par jūras kuģu aprīkojumu;
  • ja zvejas laiva iepriekš reģistrēta ārvalstī, — dokumentu par izslēg­šanu no iepriekšējā kuģu reģistra vai tam līdzvērtīgu dokumentu, kurā norādīts zvejas laivas īpašnieks izslēgšanas brīdī;
  • Zemkopības ministrijas rakstisku piekrišanu zvejas laivas reģistrācijai, īpašnieka maiņai zvejas laivas īpašumtiesību maiņas gadījumā (saskaņā ar normatī­vajiem aktiem par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos).

Pēc zvejas laivas reģistrēšanas Kuģu reģistrā, tās īpašniekam izsniedz Reģistrācijas apliecību.

Reģistrācijas apliecības termiņa derīgumu iespējams pārbaudīt šeit.