Pārlekt uz galveno saturu

Beramkravu termināļiem

Latvijas Jūras Administrācijas Kuģošanas Drošības Inspekcija Latvijā uzrauga un inspicē beramkravu termināļus saskaņā ar 2006. gada 14. februāra MK noteikumiem Nr. 143 “Beramkravu kuģu drošas kraušanas noteikumi”, 2003. gada 29. maija “Jūras kodeksu” un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kā arī starptautiskām konvencijām SOLAS (Starptautiskās konvencijas par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras) un IMSBC (Starptautiskais jūras beramkravu kodeks).

Noteikumi nosaka beramkravu kuģu drošības prasības, kas saistītas ar beramkravu iekraušanu vai izkraušanu un kas jāievēro Latvijas Republikas termināļos, lai samazinātu kuģa konstrukciju pārslodzes risku un fizisko bojājumu risku, kas rodas iekraušanas vai izkraušanas laikā, un nodrošinātu kuģu un termināļu savstarpējas piemērotības saskaņošanu, kā arī nosaka procedūras kuģu un termināļu saskaņotai savstarpējai sadarbībai un informācijas apmaiņai.

Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekcija (LJA KDI) kontrolē, vai ir ievērotas šajos noteikumos noteiktās prasības termināļu operatoriem, kuģu pārstāvjiem un termināļu pārstāvjiem

Lai uzsāktu beramkravu termināļu darbību un apkalpotu beramkravu (bulker) kuģus, terminālim ir jāatbilst Ministru kabineta noteikumiem Nr.143 ´Beramkravu kuģu drošas kraušanas noteikumi”. Minētās prasības regulē ne tikai Latvijas Republikas likumdošana, bet arī starptautiskais IMSBC kodeks*** (Starptautiskais jūras beramkravu kodeks).

 

Prasības:

1.            Terminālī ir jābūt ieviestai kvalitātes vadības sistēmai, kā to paredz Ministru kabineta noteikumi Nr.143 ´Beramkravu kuģu drošas kraušanas noteikumi”.

2.            Pirms kvalitātes sistēmas ieviešanas, kura ir jāievieš 1 gada laikā, terminālim tiek izsniegta pagaidu atļauja beramkravu termināļa darbībai, ko izsniedz pēc LJA KDI inspektori pēc sākotnējās termināla pārbaudes.*

3.            Latvijas Jūras administrācijas KDI inspektori veic periodiskās pārbaudes divas reizes gadā, lai pārliecinātos par šo noteikumu ieviešanu un uzturēšanu.**

4.            Ja beramkravu terminālis pārkrauj bīstamās un/vai kravas, kas var būt bīstamas (MHB), terminālim ir pienākums, saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr. 1060 Noteikumi par bīstamo un piesārņojošo kravu apriti un kontroli ostās, sniegt LJA informāciju reizi trijos mēnešos (gada ceturksnī), par pārkrauto kravu daudzumu.

•             * un ** ir maksas pakalpojums saskaņā ar Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma 6.panta otro daļu un Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" maksas pakalpojumu cenrādi.

***IMSBC kods tika pieņemts 2008.gada 04.decembrī ar rezolūciju MSC.268(85) un stājās spēkā no 2011.gada 01.janvāra.