Pārlekt uz galveno saturu

Kuģu reģistrācijas cenrādis

Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumiem Nr. 854 “Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Jūras administrācija” maksas pakalpojumu cenrādis”.

Pakalpojuma saņēmējam ir pienākums apmaksāt saņemto pakalpojumu termiņā, kas norādīts Jūras administrācijas izrakstītajā rēķinā.

Šiem pakalpojumiem pievienotās vērtības nodoklis nav piemērojams saskaņā ar likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 3. panta astoto daļu.

Nr. P.k. Pakalpojums Mērvienība Cena (EUR)
1.

Kuģa reģistrācijas un pārreģistrācijas ieraksta izdarīšana attiecīgajā Latvijas Kuģu reģistra grāmatā (kuģis ar dzinēju vai bez tā, būvniecības stadijā esošs kuģis, valsts dienesta kuģis, peldošā konstrukcija, nostiprinātā iekārta).

Norādītajai cenai tiek pieskaitīti 0,85 EUR par 1 neto tilpības vienību (turpmāk – NT) *

1 reize 165,00
2. Vārda maiņa pēc īpašnieka lūguma 1 reize 200,00
3. Reģistrācijas, īpašuma vai izslēgšanas apliecības izsniegšana 1 gab. 70,00
4. Kuģa dokumentu izsniegšana - kuģa vēstures pieraksti 1 gab. 70,00
5. Kuģa dokumentu izsniegšana -  apdrošināšanas vai cita finansiālā nodrošinājuma apliecība attiecībā uz civilo atbildību 1 gab. 300,00
6. Kuģu reģistra izdotās apliecības dublikāta izsniegšana 1 gab. 60,00
7. Rakstiskas izziņas izsniegšana ** 1 gab. 40,00
8.

Kuģa ar dzinēju vai bez tā, būvniecības stadijā esoša kuģa, valsts dienesta kuģa, peldošas konstrukcijas, nostiprinātās iekārtas reģistrācijas ierakstu atbilstības ikgadējā uzraudzība(norādītajai cenai tiek pieskaita 0,50 EUR par 1 NT) *

1 reize 30,00
9. Kuģu reģistra atļauja kuģa reģistrēšanai berboutā 1 reize 80,00

*  pakalpojuma maksas aprēķināšanai lieto kuģa ūdensizspaidu (bez kravas), ja kuģim nav noteikta neto tilpība (NT). Ja neto tilpība (NT) ir 5000 un lielāka, aprēķinot maksu, uzskata, ka neto tilpība (NT) ir 5000.

** No samaksas par šo pakalpojuma saņemšanu ir atbrīvotas valsts pārvaldes iestādes un privātpersonas, kas īsteno tām deleģētos valsts pārvaldes uzdevumus, kā arī tiesas un prokuratūra.

8. punktā noteiktās maksas samaksu veic kuģa īpašnieks, berbouta fraktētājs vai Jūras kodeksa 16.panta ceturtajā daļā minētais pārstāvis, ja kuģa īpašniekam tāds ir nepieciešams. Maksu aprēķina par katru kalendāro gadu neatkarīgi no tā, uz kādu termiņu konkrētā kalendāra gada ietvaros kuģis, peldošā konstrukcija, nostiprināta iekārta vai motorjahta ir reģistrēta Kuģu reģistrā.

Ja Latvijas Kuģu reģistrā divu gadu periodā, kura tecejums sākas ar pirma kuģa reģistrācijas brīdi, reģistrē vienam īpašniekam piederošus vismaz trīs Jūras kodeksa 8. panta otrās daļas 1. punkta "a" apakšpunktā minētos kuģus, katrs trešais kuģis tiek atbrīvots no 1. punktā noteiktās maksas par kuģa reģistrācijas ieraksta izdarīšanu. Par kuģa īpašnieku šā nosacījumā izpratnē tiek uzskatīta fiziskā vai juridiskā persona, kurai tiek reģistrētas īpašumtiesības uz kuģi, šādas juridiskās personas īpašnieks vai patiesais labuma guvējs, kā arī berbouta fraktētājs, tā īpašnieks vai patiesais labuma guvējs.