Pārlekt uz galveno saturu

Cenrādis kuģiem

Pakalpojuma ņēmējs papildus zemāk noteiktajiem tarifiem atlīdzina arī uzturēšanās un transporta izdevumus, kas rodas saistībā ar VSIA “Latvijas Jūras administrācija” publisko maksas pakalpojumu sniegšanu un kas aprēķināti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
*Pakalpojumiem pievienotās vērtības nodoklis ir piemērojams atbilstoši pakalpojuma sniegšanas dienā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

 

Nr. Pakalpojums Cena bez PVN* (EUR)
1.

Kuģa aprēķinu, projektu, citu dokumentu izstrāde, izskatīšana un izdošana

1.1. Kuģa tilpības aprēķins1 un kuģa tilpības apliecības izdošana
1.1.1. Kuģiem ar garumu līdz 24 metri 145.00
1.1.2. Kuģiem ar garumu no 24-30 metri 215.00
1.1.3. Kuģiem ar garumu no 30-45 metri 360.00
1.1.4. Kuģiem ar garumu virs 45 metri 650.00
1.2. Kuģa kravas markas aprēķins un kravas markas apliecības izdošana
1.2.1. Kuģiem ar garumu no 12–15 metri 105.00
1.2.2. Kuģiem ar garumu no 15–24 metri 145.00
1.2.3. Kuģiem ar garumu no 24–45 metri 285.00
1.2.4. Kuģiem ar garumu virs 45 metri 450.00
1.3. Kuģa būves vai modernizācijas tehnisko un darba projektu izskatīšana un saskaņošana ² 1,5% no projekta vērtības, vai, ja to nevar noteikt, piemērojot stundas tarifa likmi 35,00 atkarībā no faktiski patērētā laika
1.4. Atkārtota projekta tehniskās dokumentācijas izskatīšana, tajā skaitā ar mērķi pagarināt kuģa tehniskā projekta derīguma termiņu² Piemērojot stundas tarifa likmi 35,00 atkarībā no faktiski patērētā laika
1.5. Iekšdedzes dzinēju nomaiņas tehnisko projektu, tehnisko noteikumu, aprēķinu, normatīvo un citu dokumentu, atsevišķu rasējumu izskatīšana un saskaņošana² Piemērojot stundas tarifa likmi 35,00 atkarībā no faktiski patērētā laika
1.6. Kuģa plāna ārkārtas pasākumiem pret jūras piesārņošanu ar naftu, atkritumu apsaimniekošanas plāna, kravas stiprināšanas rokasgrāmatas, noturības informācijas, pasažieru kuģa avārijas kontroles plāna un citu normatīvajos aktos noteikto dokumentu pārbaude un apstiprināšana Piemērojot stundas tarifa likmi 35,00 atkarībā no faktiski patērētā laika
2. Kuģa būves, modernizācijas un remonta tehniskā uzraudzība  
2.1. Kuģa būves un modernizācijas tehniskā uzraudzība Piemērojot stundas tarifa likmi 35,00 atkarībā no faktiski patērētā laika, jeb saskaņā ar noslēgto līgumu
2.2. Kuģa remonta uzraudzība Piemērojot stundas tarifa likmi 35,00 atkarībā no faktiski patērētā laika
3. Kuģa drošības pārbaude (apkalpes sertifikātu, trauksmes sarakstu un instrukciju, kuģa rokasgrāmatu un avārijas plānu, ugunsdzēsības sistēmas un drošības sistēmas pārbaudes)
3.1. kuģiem ar BT līdz 100 20,00
3.2. kuģiem ar BT 100 - 500 70,00
3.3. kuģiem ar BT 500 - 2000 140,00
3.4. kuģiem ar BT 2000 un lielāku 175,00
4. Ekspluatācijā esoša Latvijas kuģa ikgadējā uzraudzība, kuri atrodas pilnvaroto klasifikācijas sabiedrību tehniskajā uzraudzībā
4.1.  pasažieru kuģiem  
4.1.1. kuģiem ar bruto tilpību (turpmāk – BT) līdz 100 120,00
4.1.2. kuģiem ar BT 100–200 180,00
4.1.3. kuģiem ar BT 200–500 240,00
4.1.4. kuģiem ar BT 500–2000 480,00
4.1.5. kuģiem ar BT 2000–10000 660,00
4.1.6. kuģiem ar BT 10000 un vairāk 830,00
4.2 tankkuģiem  
4.2.1. kuģiem ar BT līdz 100 105,00

4.2.2.

kuģiem ar BT 100–200 160,00
4.2.3. kuģiem ar BT 200–500 210,00
4.2.4. kuģiem ar BT 500–2000 420,00
4.2.5. kuģiem ar BT 2000–10000 580,00
4.2.6. kuģiem ar BT 10000 un vairāk 735,00
4.3. naftu saturošo ūdeņu uzkrājējiem un savācējiem  
4.3.1. kuģiem ar BT līdz 100 90,00
4.3.2. kuģiem ar BT 100–200 140,00
4.3.3. kuģiem ar BT 200–500 180,00
4.3.4. kuģiem ar BT 500–2000 365,00
4.3.5. kuģiem ar BT 2000–10000 500,00
4.3.6. kuģiem ar BT 10000 un vairāk 640,00
4.4. visiem kuģiem (izņemot šā cenrāža 4.1., 4.2. un 4.3. apakšpunktos minētos kuģus)  
4.4.1. kuģiem ar BT līdz 100 70,00
4.4.2. kuģiem ar BT 100–200 105,00
4.4.3. kuģiem ar BT 200–500 140,00
4.4.4. kuģiem ar BT 500–2000 280,00
4.4.5. kuģiem ar BT 2000–10000 385,00
4.4.6. kuģiem ar BT 10000 un vairāk 490,00
5. Ekspluatācijā esošo kuģu uzraudzība, kuri atrodas Kuģošanas drošības inspekcijas tehniskajā uzraudzībā3
5.1. Kuģa korpusa, aprīkojuma, sistēmu ikgadējā apskate, atbilstoši kuģa bruto tilpībai (turpmāk – BT)4,6,7
5.1.1. līdz 10 BT 20.00
5.1.2. 10–20 BT 25.00
5.1.3. 20–50 BT 40.00
5.1.4. 50–100 BT 60.00
5.1.5. 100–200 BT 85.00
5.1.6. 200–500 BT 115.00
5.1.7. 500–1000 BT 145.00
5.1.8. 1000–2000 BT 185.00
5.1.9. 2000–5000 BT 300.00
5.1.10. 5000–10000 BT 385.00
5.1.11. 10000 BT un vairāk 500.00
5.2. Kuģa mehānisko iekārtu ikgadējā apskate, atbilstoši galveno dzinēju un palīgdzinēju summārai jaudai (turpmāk – P), kW5,6 
5.2.1. līdz 110 kW 25.00
5.2.2. 110–250 kW 50.00
5.2.3. 250–500 kW 80.00
5.2.4. 500–1000 kW 110.00
5.2.5. 1000–2000 kW 150.00
5.2.6. 2000–5000 kW 210.00
5.2.7. 5000–10000 kW 290.00
5.2.8. virs 10000 kW 350.00
5.3. Kuģa elektroiekārtu un elektrotīklu ikgadējā apskate, atbilstoši kuģa elektromotoru un ģeneratoru summārai jaudai (turpmāk-P), kW6, 8 
5.3.1. līdz 30 kW 15.00
5.3.2. 30–100 kW 25.00
5.3.3. 100–300 kW 45.00
5.3.4. 300–1000 kW 70.00
5.3.5. 1000–3000 kW 95.00
5.3.6. virs 30000 kW 125.00
5.4. Kuģa sakaru un navigācijas iekārtu ikgadējā apskate, atbilstoši šo iekārtu skaitam (turpmāk – n) 6,
5.4.1. līdz 3 iekārtām 4.3n
5.4.2. 4–5 iekārtas 4.0n
5.4.3. 6–10 iekārtas 3.7n
5.4.4. 11–15 iekārtas 3.4n
5.4.5. virs 15iekārtām 3.1n
5.5. Kuģa saldēšanas iekārtu ikgadējā apskate, atbilstoši dzesējamo telpu tilpumam (turpmāk – V), m3, 6 
5.5.1. līdz 200 m3 45.00
5.5.2. 200–500 m3 70.00
5.5.3. 500–1000 m3 110.00
5.5.4. virs 1000 m3 150.00
5.6. Kuģa katlu apskate un pārbaude, atbilstoši apskates un pārbaudes veidam
5.6.1. Ārējā apskate 30.00
5.6.2. Iekšējā apskate 45.00
5.6.3. Hidrauliskā pārbaude 60.00
5.7. Augstspiediena rezervuāru apskate un pārbaude, atbilstoši apskates un pārbaudes veidam, kā arī rezervuāru skaitam (turpmāk-n)
5.7.1. Ārējā apskate  
5.7.1.1. n < 3 4.3n
5.7.1.2. 3 < n < 10 3.6n
5.7.1.3. n > 10 2.9,n
5.7.2. Iekšējā apskate  
5.7.2.1. n < 3 5.7n
5.7.2.2. 3 < n < 10 5.0n
5.7.2.3. n > 10 4.3n
5.7.3. Hidrauliskā pārbaude  
5.7.3.1. n < 3 7.1n
5.7.3.2. 3 < n < 10 6.4n
5.7.3.3. n > 10 5.7n
5.8. Celšanas ierīču ikgadējā apskate, atbilstoši to celtspējai (turpmāk – t) 7
5.8.1. līdz 3 t 25.00
5.8.2. 3–10t 35.00
5.9. Starpapskatei dokā piemēro apakšpunktā 5.1 noteikto tarifu ar koeficientu 2.0
6. Cena par apliecību vai citu ar pakalpojumiem saistīto dokumentu izsniegšanu (izņemot apkalpes minimālā sastāva apliecības izsniegšanu, ir iekļauta attiecīgajos kuģu uzraudzības tarifos)
6.1. Kuģa apliecības dublikāta izsniegšana 70.00
6.2. Kuģa vienreizēja pārgājiena projekta izskatīšana, kuģa apskate un vienreizēja pārgājiena apliecības izdošana Piemērojot stundas tarifa likmi 35,00 atkarībā no faktiski patērētā laika
7. Kravas tilpņu obligātās pirmsmazgāšanas atbrīvojuma piešķiršana saskaņā ar MARPOL konvencijas II pielikuma 16. noteikuma 6. punkta nosacījumiem 200,00
8. Latvijas Jūras administrācijas amatpersonu atzinuma sagatavošana un rakstiskas izziņas izsniegšana 70,00
9. Latvijas Jūras administrācijas amatpersonu izsaukums uz nesagatavotu kuģa apskati 105,00
10. Kuģa ārpuskārtas apskate Piemērojot stundas tarifa likmi 35,00 atkarībā no faktiski patērētā laika
11. Atkārtota inspekcija, lai pārbaudītu, vai līdz kuģa iziešanai reisā ir novērsti konstatētie trūkumi, ja ārvalstu kuģi aiztur Latvijas ostā pēc ostas valsts kontroles veiktās inspekcijas 1000,00

 

Piezīmes:

1 Atkarībā no kuģa tilpības aprēķina veikšanas veida cenai piemērojot šādus koeficientus:

- par kuģa tilpības aprēķina pārbaudi, ko izpildījusi cita organizācija,

kā arī par kuģa tilpības apliecības izdošanu šādam kuģim                              0,5;

- ja kuģa tilpības aprēķinam nepieciešama teorētiskā rasējuma izmantošana   1,25;

- ja tilpuma aprēķinu virs augšējā klāja nevar veikt izmantojot tikai kuģa

   konstrukcijas rasējumus un ir nepieciešama izmēru noteikšana uz vietas     1,5.

2 Par steidzamības kārtā (vienas darba dienas laikā) izskatītu dokumentāciju piemēro dubultu tarifu

3 Ja apskates vai pārbaudes apjoms nesakrīt ar ikgadējās, starpapskates vai kārtējās apskates vai pārbaudes apjomu, pakalpojuma cenu nosaka individuāli vienojoties.

4 Atkarībā no kuģa tipa un darbības veida cenai piemēro šādus koeficientus:

- pasažieru kuģiem                                                                               1,7;

- tankkuģiem                                                                                        1,5;

- naftu saturošo ūdeņu uzkrājējiem un savācējiem                              1,3;

- velkoņiem un ledlaužiem                                                                  1,2.

Aprēķināto summu reizina ar koeficientu v atkarībā no kuģa vecuma gados (n): v = 1+n x 0,01.

5 Kuģim ar vairākiem dzinējiem piemērojams koeficients c = 1.1n-1, kur n - dzinēju skaits. Kuģim, kam nav galvenā dzinēja, par P pieņem palīgdzinēju un citu kuģa iekšdedzes vai tvaika dzinēju summāro jaudu, bet, ja tādu nav, uzraudzībai pakļauto mehānismu piedziņas kopējo jaudu, kW. Dzinēji, kas darbina tikai tehnoloģiskās iekārtas, netiek iekļauti summārajā jaudā.

6 Kārtējās apskates cenai piemēro koeficentu 2.

7 Starpapskates cenai piemēro koeficientu 2.

8 Kuģim ar dzenskrūves elektrisko piedziņu piemēro koeficientu d = 1,50.

Kuģim ar vairākiem ģeneratoriem un elektromotoriem piemēro koeficientu

e = 1,1n-1, kur n – ģeneratoru un elektromotoru kopējais skaits. Jaudas uzskaitei pakļauti elektromotori ar 3 kW un lielāku jaudu.