Pārlekt uz galveno saturu

Cenrādis kuģiem

Pakalpojuma ņēmējs papildus zemāk noteiktajiem tarifiem atlīdzina arī uzturēšanās un transporta izdevumus, kas rodas saistībā ar VSIA “Latvijas Jūras administrācija” publisko maksas pakalpojumu sniegšanu un kas aprēķināti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
*Pakalpojumiem pievienotās vērtības nodoklis ir piemērojams atbilstoši pakalpojuma sniegšanas dienā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

 

Nr. Pakalpojums Cena bez PVN* (EUR)
1.

Kuģa aprēķinu, projektu, citu dokumentu izstrāde, izskatīšana un izdošana

1.1. Kuģa tilpības aprēķins1 un kuģa tilpības apliecības izdošana
1.1.1. Kuģiem ar garumu līdz 24 metri 245.00
1.1.2. Kuģiem ar garumu no 24-30 metri 350.00
1.1.3. Kuģiem ar garumu no 30-45 metri 500.00
1.1.4. Kuģiem ar garumu virs 45 metri 800.00
1.2. Kuģa kravas markas aprēķins un kravas markas apliecības izdošana
1.2.1. Kuģiem ar garumu no 12–15 metri 220.00
1.2.2. Kuģiem ar garumu no 15–24 metri 280.00
1.2.3. Kuģiem ar garumu no 24–45 metri 420.00
1.2.4. Kuģiem ar garumu virs 45 metri 600.00
1.3. Kuģa būves vai modernizācijas tehnisko un darba projektu izskatīšana un saskaņošana ² 1,5% no projekta vērtības, vai, ja to nevar noteikt, piemērojot stundas tarifa likmi 40,00 atkarībā no faktiski patērētā laika
1.4. Atkārtota projekta tehniskās dokumentācijas izskatīšana, tajā skaitā ar mērķi pagarināt kuģa tehniskā projekta derīguma termiņu² Piemērojot stundas tarifa likmi 40,00 atkarībā no faktiski patērētā laika
1.5. Iekšdedzes dzinēju nomaiņas tehnisko projektu, tehnisko noteikumu, aprēķinu, normatīvo un citu dokumentu, atsevišķu rasējumu izskatīšana un saskaņošana² Piemērojot stundas tarifa likmi 40,00 atkarībā no faktiski patērētā laika
1.6. Kuģa plāna ārkārtas pasākumiem pret jūras piesārņošanu ar naftu, atkritumu apsaimniekošanas plāna, kravas stiprināšanas rokasgrāmatas, noturības informācijas, pasažieru kuģa avārijas kontroles plāna un citu normatīvajos aktos noteikto dokumentu pārbaude un apstiprināšana Piemērojot stundas tarifa likmi 40,00 atkarībā no faktiski patērētā laika
2. Kuģa būves, modernizācijas un remonta tehniskā uzraudzība  
2.1. Kuģa būves un modernizācijas tehniskā uzraudzība Piemērojot stundas tarifa likmi 40,00 atkarībā no faktiski patērētā laika, jeb saskaņā ar noslēgto līgumu
2.2. Kuģa remonta uzraudzība Piemērojot stundas tarifa likmi 40,00 atkarībā no faktiski patērētā laika
3. Kuģa drošības pārbaude (apkalpes sertifikātu, trauksmes sarakstu un instrukciju, kuģa rokasgrāmatu un avārijas plānu, ugunsdzēsības sistēmas un drošības sistēmas pārbaudes)
3.1. kuģiem ar BT līdz 100 60,00
3.2. kuģiem ar BT 100 - 500 100,00
3.3. kuģiem ar BT 500 - 2000 155,00
3.4. kuģiem ar BT 2000 un lielāku 195,00
4. Ekspluatācijā esoša Latvijas kuģa ikgadējā uzraudzība, kuri atrodas pilnvaroto klasifikācijas sabiedrību tehniskajā uzraudzībā
4.1.  pasažieru kuģiem  
4.1.1. kuģiem ar bruto tilpību (turpmāk – BT) līdz 100 1400,00
4.1.2. kuģiem ar BT 100–200 200,00
4.1.3. kuģiem ar BT 200–500 265,00
4.1.4. kuģiem ar BT 500–2000 530,00
4.1.5. kuģiem ar BT 2000–10000 730,00
4.1.6. kuģiem ar BT 10000 un vairāk 1000,00
4.2 tankkuģiem  
4.2.1. kuģiem ar BT līdz 100 120,00

4.2.2.

kuģiem ar BT 100–200 180,00
4.2.3. kuģiem ar BT 200–500 230,00
4.2.4. kuģiem ar BT 500–2000 460,00
4.2.5. kuģiem ar BT 2000–10000 640,00
4.2.6. kuģiem ar BT 10000 un vairāk 810,00
4.3. naftu saturošo ūdeņu uzkrājējiem un savācējiem  
4.3.1. kuģiem ar BT līdz 100 100,00
4.3.2. kuģiem ar BT 100–200 155,00
4.3.3. kuģiem ar BT 200–500 200,00
4.3.4. kuģiem ar BT 500–2000 400,00
4.3.5. kuģiem ar BT 2000–10000 550,00
4.3.6. kuģiem ar BT 10000 un vairāk 710,00
4.4. visiem kuģiem (izņemot šā cenrāža 4.1., 4.2. un 4.3. apakšpunktos minētos kuģus)  
4.4.1. kuģiem ar BT līdz 100 80,00
4.4.2. kuģiem ar BT 100–200 120,00
4.4.3. kuģiem ar BT 200–500 155,00
4.4.4. kuģiem ar BT 500–2000 310,00
4.4.5. kuģiem ar BT 2000–10000 425,00
4.4.6. kuģiem ar BT 10000 un vairāk 550,00
5. Ekspluatācijā esošo kuģu uzraudzība, kuri atrodas Kuģošanas drošības inspekcijas tehniskajā uzraudzībā3
5.1. Kuģa korpusa, aprīkojuma, sistēmu ikgadējā apskate, atbilstoši kuģa bruto tilpībai (turpmāk – BT)4,6,7
5.1.1. līdz 10 BT 20.00
5.1.2. 10–20 BT 25.00
5.1.3. 20–50 BT 40.00
5.1.4. 50–100 BT 80.00
5.1.5. 100–200 BT 120.00
5.1.6. 200–500 BT 155.00
5.1.7. 500–1000 BT 235.00
5.1.8. 1000–2000 BT 310.00
5.1.9. 2000–5000 BT 360.00
5.1.10. 5000–10000 BT 425.00
5.1.11. 10000 BT un vairāk 550.00
5.2. Kuģa mehānisko iekārtu ikgadējā apskate, atbilstoši galveno dzinēju un palīgdzinēju summārai jaudai (turpmāk – P), kW5,6 
5.2.1. līdz 110 kW 30.00
5.2.2. 110–250 kW 60.00
5.2.3. 250–500 kW 100.00
5.2.4. 500–1000 kW 130.00
5.2.5. 1000–2000 kW 170.00
5.2.6. 2000–5000 kW 240.00
5.2.7. 5000–10000 kW 350.00
5.2.8. virs 10000 kW 420.00
5.3. Kuģa elektroiekārtu un elektrotīklu ikgadējā apskate, atbilstoši kuģa elektromotoru un ģeneratoru summārai jaudai (turpmāk-P), kW6, 8 
5.3.1. līdz 30 kW 20.00
5.3.2. 30–100 kW 30.00
5.3.3. 100–300 kW 50.00
5.3.4. 300–1000 kW 80.00
5.3.5. 1000–3000 kW 110.00
5.3.6. virs 30000 kW 150.00
5.4. Kuģa sakaru un navigācijas iekārtu ikgadējā apskate, atbilstoši šo iekārtu skaitam (turpmāk – n) 6,
5.4.1. līdz 3 iekārtām 4.6n
5.4.2. 4–5 iekārtas 4.3n
5.4.3. 6–10 iekārtas 4.0n
5.4.4. 11–15 iekārtas 3.7n
5.4.5. virs 15iekārtām 3.4n
5.5. Kuģa saldēšanas iekārtu ikgadējā apskate, atbilstoši dzesējamo telpu tilpumam (turpmāk – V), m3, 6 
5.5.1. līdz 200 m3 55.00
5.5.2. 200–500 m3 85.00
5.5.3. 500–1000 m3 130.00
5.5.4. virs 1000 m3 180.00
5.6. Kuģa katlu apskate un pārbaude, atbilstoši apskates un pārbaudes veidam
5.6.1. Ārējā apskate 40.00
5.6.2. Iekšējā apskate 55.00
5.6.3. Hidrauliskā pārbaude 75.00
5.7. Augstspiediena rezervuāru apskate un pārbaude, atbilstoši apskates un pārbaudes veidam, kā arī rezervuāru skaitam (turpmāk-n)
5.7.1. Ārējā apskate  
5.7.1.1. n < 3 5.0n
5.7.1.2. 3 < n < 10 4.3n
5.7.1.3. n > 10 3.6,n
5.7.2. Iekšējā apskate  
5.7.2.1. n < 3 6.4n
5.7.2.2. 3 < n < 10 5.7n
5.7.2.3. n > 10 5.0n
5.7.3. Hidrauliskā pārbaude  
5.7.3.1. n < 3 7.8n
5.7.3.2. 3 < n < 10 7.1n
5.7.3.3. n > 10 6.4n
5.8. Celšanas ierīču ikgadējā apskate, atbilstoši to celtspējai (turpmāk – t) 7
5.8.1. līdz 3 t 35.00
5.8.2. 3–10t 50.00
5.9. Starpapskatei dokā piemēro apakšpunktā 5.1 noteikto tarifu ar koeficientu 2.0
6. Cena par apliecību vai citu ar pakalpojumiem saistīto dokumentu izsniegšanu (izņemot apkalpes minimālā sastāva apliecības izsniegšanu, ir iekļauta attiecīgajos kuģu uzraudzības tarifos)
6.1. Kuģa apliecības dublikāta izsniegšana 70.00
6.2. Kuģa vienreizēja pārgājiena projekta izskatīšana, kuģa apskate un vienreizēja pārgājiena apliecības izdošana Piemērojot stundas tarifa likmi 40,00 atkarībā no faktiski patērētā laika
7. Latvijas Jūras administrācijas amatpersonu atzinuma sagatavošana un rakstiskas izziņas izsniegšana 80,00
8. Latvijas Jūras administrācijas amatpersonu izsaukums uz nesagatavotu kuģa apskati 120,00
9. Kuģa ārpuskārtas apskate Piemērojot stundas tarifa likmi 40,00 atkarībā no faktiski patērētā laika
10. Atkārtota inspekcija, lai pārbaudītu, vai līdz kuģa iziešanai reisā ir novērsti konstatētie trūkumi, ja ārvalstu kuģi aiztur Latvijas ostā pēc ostas valsts kontroles veiktās inspekcijas 1500,00

 

Piezīmes:

1 Atkarībā no kuģa tilpības aprēķina veikšanas veida cenai piemērojot šādus koeficientus:

- par kuģa tilpības aprēķina pārbaudi, ko izpildījusi cita organizācija,

kā arī par kuģa tilpības apliecības izdošanu šādam kuģim                              0,5;

- ja kuģa tilpības aprēķinam nepieciešama teorētiskā rasējuma izmantošana   1,25;

- ja tilpuma aprēķinu virs augšējā klāja nevar veikt izmantojot tikai kuģa

   konstrukcijas rasējumus un ir nepieciešama izmēru noteikšana uz vietas     1,5.

2 Par steidzamības kārtā (vienas darba dienas laikā) izskatītu dokumentāciju piemēro dubultu tarifu

3 Ja apskates vai pārbaudes apjoms nesakrīt ar ikgadējās, starpapskates vai kārtējās apskates vai pārbaudes apjomu, pakalpojuma cenu nosaka individuāli vienojoties.

4 Atkarībā no kuģa tipa un darbības veida cenai piemēro šādus koeficientus:

- pasažieru kuģiem                                                                               1,7;

- tankkuģiem                                                                                        1,5;

- naftu saturošo ūdeņu uzkrājējiem un savācējiem                              1,3;

- velkoņiem un ledlaužiem                                                                  1,2.

Aprēķināto summu reizina ar koeficientu v atkarībā no kuģa vecuma gados (n): v = 1+n x 0,01.

5 Kuģim ar vairākiem dzinējiem piemērojams koeficients c = 1.1n-1, kur n - dzinēju skaits. Kuģim, kam nav galvenā dzinēja, par P pieņem palīgdzinēju un citu kuģa iekšdedzes vai tvaika dzinēju summāro jaudu, bet, ja tādu nav, uzraudzībai pakļauto mehānismu piedziņas kopējo jaudu, kW. Dzinēji, kas darbina tikai tehnoloģiskās iekārtas, netiek iekļauti summārajā jaudā.

6 Kārtējās apskates cenai piemēro koeficentu 2.

7 Starpapskates cenai piemēro koeficientu 2.

8 Kuģim ar dzenskrūves elektrisko piedziņu piemēro koeficientu d = 1,50.

Kuģim ar vairākiem ģeneratoriem un elektromotoriem piemēro koeficientu

e = 1,1n-1, kur n – ģeneratoru un elektromotoru kopējais skaits. Jaudas uzskaitei pakļauti elektromotori ar 3 kW un lielāku jaudu.