Pārlekt uz galveno saturu

COVID - 19

DROŠĪBAS PASĀKUMI COVID-19 IZPLATĪBAS MAZINĀŠANAI

(atjaunināts 10.06.2022.)

Sakarā ar valstī noteiktiem drošības pasākumiem ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību, VSIA "Latvijas Jūras administrācija" ir veikusi izmaiņas pakalpojumu sniegšanā: 

JŪRNIEKU REĢISTRS

KUĢU REĢISTRS

KUĢOŠANAS DROŠĪBAS INSPEKCIJA

KUĢU UN OSTU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA

 

JŪRNIEKU REĢISTRS (JR)

 

Jūrnieku reģistrs klātienes pakalpojumus, proti, dokumentu iesniegšanu vai saņemšanu un jūrnieku kompetences novērtēšanu, nodrošina tikai pēc iepriekšēja pieraksta (lai pierakstītos, zvanīt uz informācijas tālruni: +371 67099419).

Jūrnieku pieņemšana notiek, ievērojot 15 minūšu intervālu.
Jūrniekiem ir jāierodas JR precīzi nozīmētajā laikā. Ja jūrnieks kavējas, tad par to ir jābrīdina, zvanot uz JR informācijas tālruni +371 67099419, un jāvienojas par citu pieņemšanas laiku. Nokavējot nozīmēto laiku, jūrnieks netiek ielaists JR telpās.

Jūrnieku reģistrā ir aizliegts atrasties personām, kurām noteikta izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes.

Lai pēc iespējas mazinātu koronavīrusa izraisītās saslimšanas COVID-19 izplatības riskus, jūrnieki ar vizuāliem slimības simptomiem JR telpās netiek uzņemti. Var tikt veikti temperatūras mērījumi ar elektronisko (pieres) termometru.

Lūgums neaizkavēties JR telpās ilgāk, nekā ir nepieciešams dokumentu iesniegšanai vai saņemšanai, un ievērot 2 metru fizisko distancēšanos.

Vadoties pēc valstī izsludinātajiem ierobežojumiem, jūrniekam var tikt atteikta piekļuve Jūrnieku reģistram, ja netiek ievēroti norādījumi.

Jūrnieku pieņemšana pie JR vadības notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta, sazinoties pa tālruni:  +371 67099401.

Neskaidrību gadījumā izmantot JR informācijas tālruni: +371 67099419.

 

JŪRNIEKA GRĀMATIŅA

  1. Jūrnieku dokumentu pieņemšana jūrnieka grāmatiņas saņemšanai notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 992 “Noteikumi par jūrnieka grāmatiņu”.
  2. Sertificēšanas daļas vec. inspektors informē jūrnieku par jūrnieka grāmatiņas saņemšanas dienu un laiku. Jūrnieka grāmatiņas izsniegšana notiek pirmdienās, otrdienas un ceturtdienas pēc pieraksta.
     

JŪRNIEKU APMĀCĪBA

  1. Jūrnieku profesionālās izglītības programmu un mācību kursu īstenošana notiek, ievērojot Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumus Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" un Jūrnieku reģistra 2020. gada 10. jūnija norādījumus Nr. 2020/5 “Norādījumi par jūrnieku profesionālās izglītības programmu un mācību kursu programmu īstenošanu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas laikā”.
  2. Gadījumos, kad jūrniekam ir derīgs kvalifikācijas sertifikāts, kas izdots atbilstoši STCW kodeksa II un III sadaļai, bet kādai no prasmju vai kursu apliecībām, kas izdota saskaņā ar STCW konvencijas V/2, VI/1, VI/2, VI/3 vai VI/4 noteikumu, reisā ir beidzies termiņš, šo prasmju vai kursu apliecības derīgums automātiski tiek pagarināts līdz reisa beigām.

JŪRNIEKU SERTIFICĒŠANA

1. Jūrnieku dokumentu pieņemšana kvalifikācijas sertifikātiem notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 22. novembra noteikumiem Nr. 895 “Jūrnieku sertificēšanas noteikumi” (turpmāk - Sertificēšanas noteikumi).


2. Kompetences novērtēšana notiek saskaņā ar Sertificēšanas noteikumiem, ievērojot sekojošo:

  • Kompetences novērtēšana klāja un ēdināšanas komandām notiek otrdienās, bet mašīntelpas komandām – ceturtdienās.
  • Datortests notiek divās grupās (8:00-10:00 un 10:00-12:00) ne vairāk kā trīs cilvēkiem katrā grupā. Pēc testa pozitīvas nokārtošanas pretendents tiek nozīmēts uz kompetences novērtēšanu intervijas veidā vērtēšanas komisijā tajā pašā dienā.
  • Kompetences novērtēšana intervijas veidā notiek no plkst.13:00 līdz 16:00 un tiek sadalīta ar 15 minūšu intervālu.

3. Sertificēšanas daļas vec. inspektors vai eksāmena klases inspektors informē jūrnieku par sertifikāta saņemšanas dienu un laiku. Sertifikātu izsniegšana notiek pirmdienās, trešdienās un piektdienās pēc iepriekšējā pieraksta.
 

AIZKAVĒŠANĀS REISĀ

Sakarā ar pasaules valstu noteiktajiem ierobežojumiem, pastāv iespēja, ka nebūs iespējas laicīgi nomainīt kuģa apkalpes locekļus.

Gadījumos, kad force majeure situācijas dēļ jūrniekam nāksies strādāt ievērojami ilgāk, nekā paredzēja kontrakts, un pastāv risks, ka līdz kvalifikācijas dokumentu derīguma beigām jūrnieks no kuģa netiks norakstīts, JR izdos dokumentu par sertifikātu derīguma pagarināšanu.

Lai to izdarītu, kuģa īpašnieks vai jūrnieku darbiekārtošanas kompānija nosūta JR e-pastā uz adresi jratlja.lv, kopijā jazeps.spridzansatlja.lv vadības parakstītu iesniegumu uz kompānijas veidlapas, kur īsi tiek aprakstīta situācija, uz kādu laiku nepieciešams pagarinājums un vai dokumentu pagarināšanu akceptēs kuģa karoga valsts administrācija. Pievieno jūrnieka darba līguma kopiju. Uz iesnieguma pamata tiks izsūtīts skenēts (ja nav citādi pieprasīts) pagarināšanas apstiprinājums. Apstiprinājums tiks izdots tikai tad, ja iesniegumā tiks iekļauta visa prasītā informācija.


MEDICĪNAS SERTIFIKĀTS

Ja Latvijā izdota jūrnieka medicīniskā sertifikāta derīgums beidzas reisā, bet reiss ar COVID-19 noteikto ierobežojumu dēļ ir neparedzēti ieildzis, Administrācija ļauj to izmantot vēl ne ilgāk par trīs mēnešiem līdz jūrnieka atgriešanās brīdim Latvijā ar nosacījumu, ka jūrniekam nav radušās jaunas pretindikācijas. Pretējā gadījumā ir stingri jāievēro STCW konvencijas I/9. noteikuma 6. punkts.

 

 

KUĢU REĢISTRS

Kuģu reģistra pakalpojumi tiek sniegti attālināti, sazinoties telefoniski +371 67062162 -/165 -/164, kā arī sūtot dokumentus elektroniski uz e-pastu: kratlja.lv vai pa pastu uz adresi Trijādības iela 5, Rīga, LV-1048, Latvija ar norādi “Kuģu reģistram”.

Klātienē iesniegt dokumentus ir iespējams nododot tos vestibilā dežurantam, norādot darbinieku, kuram konkrētie dokumenti adresēti, kā arī iesniedzēja kontaktus saziņai.

Esi atbildīgs - rūpējies par savu un citu veselību!
 

KUĢOŠANAS DROŠĪBAS INSPEKCIJA

Kuģošanas drošības inspekcija sniedz pakalpojumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Esi atbildīgs - rūpējies par savu un citu veselību!
 

KUĢU UN OSTU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA

Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija sniedz pakalpojumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Esi atbildīgs - rūpējies par savu un citu veselību!