Pārlekt uz galveno saturu

Par kapitālsabiedrību

Vispārēja informācija un vēsture

Darbības veidi

Valde

Struktūra

Misija, Vīzija, Vērtības, Stratēģija 

Būtiskākās korporatīvās pārvaldības politikas

Darbības rezultāti

Dalībnieku sapulces

Ziedošanas kārtība

Ierbežotas pieejamības informācija

Preču zīme (LOGO)

Nekustamā īpašuma iznomāšanas un nekustamā īpašuma nomāšanas kārtība

Ētikas principi

Sadarbība

 

Vispārēja informācija un vēsture

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Jūras administrācija” (turpmāk - Jūras administrācija) tika izveidota 1994. gadā uz 1991. gadā dibinātā Latvijas ostu Galvenā kapteiņa dienesta bāzes. Sabiedrības struktūrā ietilpst Kuģošanas drošības departaments (tā sastāvā Kuģošanas drošības inspekcija un Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija), Latvijas Kuģu reģistrs, Latvijas Jūrnieku reģistrs un Latvijas Hidrogrāfijas dienests.

Jūras administrācija ir Satiksmes ministrijas pārraudzībā esoša valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, starptautiskajām tiesību normām un savai kompetencei jūrlietās veic Jūrlietu pārvaldes un Jūras drošības likumā noteiktās funkcijas.

Jūras administrācija darbojas saskaņā ar statūtiem.

Valsts kapitāla daļu turētājs ir Satiksmes ministrija.

Jūras administrācijas visas kapitāla daļas (100%) ir Latvijas valsts īpašums.

Jūras administrācijai nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

 

Darbības veidi

Jūras administrācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem veic šādus galvenos uzdevumus:
1. veic kuģu un kuģu hipotēku reģistrāciju un izsniedz ar to saistītos dokumentus, kā arī uztur Latvijas Kuģu reģistra datu bāzes;
2. uzrauga Latvijas Kuģu reģistrā iekļauto kuģu atbilstību drošības un vides aizsardzības prasībām;
3. veic ostas valsts kontroli;
4. veic Latvijas Kuģu reģistrā iekļauto kuģu tilpības mērīšanu un izsniedz tilpību apliecinošus dokumentus;
5. izsniedz atbilstības apliecību (sertifikātu) komersantiem, kas veic kuģa drošības aprīkojuma pārbaudes vai kuģu būvi, projektēšanu, modernizāciju vai remontu;
6. uzrauga beramkravu kuģu drošas kraušanas prasību ievērošanu uz kuģiem un termināļos, kā arī veic beramkravu termināļu atbilstības pārbaudes;
7. kontrolē bīstamo un piesārņojošo kravu apriti ostās kuģa un krasta mijiedarbības ietvaros;
8. pilda Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas (SKLOIS) turētāja funkcijas, tai skaitā nodrošina tās savietojamību ar Eiropas Savienības sistēmu apmaiņai ar kuģošanas informāciju (SafeSeaNet sistēma);
9. koordinē Automātiskās identifikācijas sistēmas (AIS) attīstību un lietošanu, kā arī nodrošina Tālās darbības identifikācijas un sekošanas (LRIT) sistēmas darbību sadarbībā ar Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku vienību, kas veic krasta apsardzes funkcijas;
10. veic jūrnieku sertificēšanu, organizē jūrnieku kvalifikācijas pārbaudes, un izsniedz profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus darbam uz kuģiem, kā arī uztur jūrnieku sertificēšanas datu bāzi;
11. saskaņo jūrnieku profesionālās izglītības programmu un mācību kursu programmu atbilstību starptautiskajiem tiesību aktiem un uzrauga šo programmu īstenošanu;
12. izsniedz jūrnieku profesionālās apmācības instruktoriem un jūrnieku profesionālās kvalifikācijas vērtētājiem sertifikātus, kuri apliecina viņu atbilstību prasībām, kas noteiktas 1978.gada Starptautiskajā konvencijā par jūrnieku sagatavošanu un diplomēšanu, kā arī sardzes pildīšanu un tās grozījumos (turpmāk — STCW konvencija);
13. izsniedz speciālo atļauju (licenci) komersantiem, kas sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā, un uzrauga šo komersantu atbilstību STCW konvencijā, un Starptautiskās Darba organizācijas konvencijās noteiktajām prasībām;
14. atzīst ārstus, kuri ir tiesīgi sniegt atzinumu par jūrnieku veselības stāvokļa atbilstību darbam uz kuģa atbilstoši STCW konvencijā noteiktajām prasībām;
15. uzrauga bāku, boju un citu kuģošanas drošībai nepieciešamo navigācijas tehnisko līdzekļu, kā arī to sistēmas izveidošanu un darbību Latvijas ūdeņos;
16. kontrolē un veic dziļuma mērījumus, kā arī hidrogrāfiskos mērījumus un pētījumus Latvijas ūdeņos;
17. organizē navigācijas publikāciju sagatavošanu, iespiešanu un izplatīšanu, kā arī publicē un izplata navigācijas brīdinājumus un paziņojumus, veic kuģošanas drošības informācijas analīzes un izziņošanas nacionālā koordinatora pienākumus;
18. atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģeotelpisko informāciju iegūst, apkopo un uztur Latvijas ūdeņu (jūras un ostu) ģeotelpiskos datus un pamatdatus;
19.  nodrošina kuģošanas drošības informācijas apriti;
20. no kuģošanas drošības un kuģu, ostu un ostas iekārtu aizsardzības viedokļa saskaņo ostu noteikumus un kontrolē to ievērošanu, kā arī kontrolē ostās, kā tiek ievēroti normatīvajos aktos noteiktie pienākumi par konteineru drošu ekspluatāciju un apriti ostās un normatīvajos aktos noteiktās prasības par konteineru verificēto bruto masu;
21. saskaņo hidrotehnisko siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu inženierbūvju būvprojektus;
22. apstiprina kuģu, kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības personāla apmācības programmu atbilstību kuģu, kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības prasībām;
23.  sertificē atzītās aizsardzības organizācijas un uzrauga to darbību;
24.  uzrauga klasifikācijas sabiedrību (atzīto organizāciju) darbību.

  Valde

  Jūras administrāciju vada valde divu cilvēku sastāvā – valdes priekšsēdētājs Jānis Krastiņš un valdes loceklis Edgars Gļaņenko.
  Valde ievēlēta uz pieciem gadiem no 2021. gada 30. decembra.

  Valde darbojas saskaņā ar Valdes reglamentu.

  Jānis Krastiņš no 1999. gada līdz 2001. gadam strādājis Ventspils ostā kā hidrogrāfs un Jūras kanāla dienesta vadītājs. No 2001. gada marta līdz 2010. gada decembrim vadījis Jūras administrācijas Hidrogrāfijas dienestu. No 2005. līdz 2009. gadam bijis Jūras administrācijas valdes loceklis. Kopš 2010. gada decembra ir Jūras administrācijas valdes priekšsēdētājs. Kopš 2012. gada darbojas Eiropas Jūras drošības aģentūras valdē.

  Izglītība
  1994-1996 Latvijas Jūras akadēmija, 
  1996/1997 Plimutas universitāte (Lielbritānija), specializētais kurss hidrogrāfijā
  1996-1998 Latvijas Jūras akadēmija, inženieris hidrogrāfs
  2003-2005 Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā.

  Edgars Gļaņenko JA strādā kopš 2020. gada, ieņemot Kuģu reģistra vadītāja amatu. Viņam ir vadītāja pieredze no 2007. gada līdz 2019. gadam vadot SIA “DNV GL Latvia”, kā arī no 2011. gada līdz 2019. gadam ieņemot šī uzņēmuma valdes locekļa amatu. No 2007. gada līdz 2011. gadam viņš šajā uzņēmumā strādājis arī kā kuģu inspektors un klientu menedžeris. Tāpat no 2015. gada līdz 2018. gadam Gļaņenko strādājis kā SIA “Germanischer Lloyd” vadītājs Latvijā un valdes priekšsēdētājs. Gļaņenko strādājis arī kā kuģu vadītājs un karjeras gaitas uzsācis kā jūrnieks.

  Izglītība

  Baltijas Starptautiskajā akadēmijā bakalaura grāds uzņēmējdarbībā un finanšu vadībā,
  Latvijas Jūras akadēmijā iegūta profesionālā jūrnieka izglītība, 
  Kuģu menedžments un loģistika Kembridžas Transporta akadēmijā (Cambridge Academy of Transport)

   

  Neviens valdes loceklis neieņem amatu citās kapitālsabiedrībās.

   

  Struktūra