Перейти к основному содержанию

COVID - 19

DROŠĪBAS PASĀKUMI COVID-19 IZPLATĪBAS MAZINĀŠANAI

(atjaunināts 21.09.2020)

Sakarā ar valstī noteiktiem drošības pasākumiem ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību, VAS Latvijas Jūras administrācijā ir veikusi izmaiņas pakalpojumu sniegšanā: 

1.   Jūrnieku Reģistrs: klātienes pakalpojumi jūrniekiem tiek nodrošināti tikai pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa informācijas tālruni: +371 67099419. Vairāk lasiet šeit;

2.  Kuģu reģistrs: klātienes pakalpojumi tiek nodrošināti tikai pēc iepriekšēja pieraksta, sazinoties telefoniski +371 67062162 -/165 -/164 vai e - pastu: kratlja.lv. Iesniegumu un reģistrācijas dokumentus lūgums nosūtīt elektroniski  uz e pastu kratlja.lv “ pirms plānotā apmeklējuma.

3.    Kuģošanas drošības inspekcija sniedz pakalpojumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4.    Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija sniedz pakalpojumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

JŪRNIEKU REĢISTRS (JR)

Jūrnieku reģistra telpām tiek noteikts ierobežotas pieejamības statuss. Klātienes pakalpojumi, proti, dokumentu iesniegšana vai saņemšana un jūrnieku kompetences novērtēšana tiek nodrošināti tikai pēc jūrnieku iepriekšēja pieraksta. 

Jūrnieks telefoniski piesakās dokumentu iesniegšanai, zvanot uz JR informācijas tālruni  +371 67099419. Jūrnieku pieņemšana notiek, ievērojot 15 minūšu intervālu.
Jūrniekiem ir jāierodas JR precīzi nozīmētajā laikā, ja jūrnieks kavējas, tad par to ir jābrīdina, zvanot uz JR informācijas tālruni +371 67099419, un jāvienojas par citu pieņemšanas laiku. Nokavējot nozīmēto laiku, jūrnieks netiek ielaists JR telpās.

JR telpās tiek ielaisti tikai tie jūrnieki, kuri:

 • ir iekļauti JR apmeklētāju sarakstā, un, uzrādot jūrnieka grāmatiņu, var apliecināt, ka pagājušas vairāk nekā 10 dienas pēc norakstīšanās no kuģa;
 • ir iepazinušies ar JR informāciju par personām, kurām nav tiesību saņemt Jūrnieku reģistra pakalpojumus klātienē;
 • ir paņēmuši līdzi un uzvilkuši mutes un deguna aizsegus (maskas).

Lai pēc iespējas mazinātu koronavīrusa izraisītās saslimšanas COVID-19 izplatības riskus, jūrnieki ar vizuāliem slimības simptomiem netiek uzņemti. Var tikt veikti temperatūras mērījumi ar elektronisko (pieres) termometru.

Lūgums neaizkavēties JR telpās ilgāk, nekā ir nepieciešams dokumentu iesniegšanai vai saņemšanai, un ievērot 2 metru fizisko distancēšanos.

Vadoties pēc valstī izsludinātajiem ierobežojumiem, jūrniekam var tikt atteikta piekļuve Jūrnieku reģistram, ja netiks ievēroti norādījumi.

Jūrnieku pieņemšana pie JR vadības notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta, sazinoties pa tālruni:  +371 67099401.

Neskaidrību gadījumā izmantot JR informācijas tālruni: +371 67099419

JŪRNIEKA GRĀMATIŅA

 1. Jūrnieku dokumentu pieņemšana jūrnieka grāmatiņas saņemšanai notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 992 “Noteikumi par jūrnieka grāmatiņu”.
 2. Sertificēšanas daļas vec. inspektors informē jūrnieku par jūrnieka grāmatiņas saņemšanas dienu un laiku. Jūrnieka grāmatiņas izsniegšana notiek pirmdienās, otrdienas un ceturtdienas pēc pieraksta.
   

JŪRNIEKU APMĀCĪBA

 1. Jūrnieku profesionālās izglītības programmu un mācību kursu īstenošana notiek, ievērojot Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” prasības un Jūrnieku reģistra 2020. gada 10. jūnija norādījumus Nr. 2020/5 “Norādījumi par jūrnieku profesionālās izglītības programmu un mācību kursu programmu īstenošanu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas laikā”.
 2. Gadījumos, kad jūrniekam ir derīgs kvalifikācijas sertifikāts, kas izdots atbilstoši STCW kodeksa II un III sadaļai, bet kādai no prasmju vai kursu apliecībām, kas izdota saskaņā ar STCW konvencijas V/2, VI/1, VI/2, VI/3 vai VI/4 noteikumu, reisā ir beidzies termiņš, šo prasmju vai kursu apliecības derīgums automātiski tiek pagarināts līdz reisa beigām.

JŪRNIEKU SERTIFICĒŠANA

1. Jūrnieku dokumentu pieņemšana kvalifikācijas sertifikātiem notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 22. novembra noteikumiem Nr. 895 “Jūrnieku sertificēšanas noteikumi” (turpmāk - Sertificēšanas noteikumi).


2. Kompetences novērtēšana notiek saskaņā ar Sertificēšanas noteikumiem, ievērojot sekojošo:

 • Kompetences novērtēšana klāja un ēdināšanas komandām notiek otrdienās, bet mašīntelpas komandām – ceturtdienās.
 • Datortests notiek divās grupās (8:00-10:00 un 10:00-12:00) ne vairāk kā trīs cilvēkiem katrā grupā. Pēc testa pozitīvas nokārtošanas pretendents tiek nozīmēts uz kompetences novērtēšanu intervijas veidā vērtēšanas komisijā tajā pašā dienā.
 • Kompetences novērtēšana intervijas veidā notiek no 13:00 līdz 16:00 un tiek sadalīta ar 15 minūšu intervālu.

3. Sertificēšanas daļas vec. inspektors vai eksāmena klases inspektors informē jūrnieku par sertifikāta saņemšanas dienu un laiku. Sertifikātu izsniegšana notiek pirmdienās, trešdienās un piektdienās pēc veiktā saraksta.
 

AIZKAVĒŠANĀS REISĀ

Sakarā ar pasaules valstu noteiktajiem ierobežojumiem, pastāv iespēja, ka nebūs iespējas laicīgi nomainīt jūrniekus.

Gadījumos, kad force majeure situācijas dēļ jūrniekam nāksies strādāt ievērojami ilgāk, nekā paredzēja kontrakts, un pastāv risks, ka līdz kvalifikācijas dokumentu derīguma beigām jūrnieks netiks norakstīts, JR izdos dokumentu par sertifikātu derīguma pagarināšanu.

Lai to izdarītu, kuģa īpašnieks vai jūrnieku darbiekārtošanas kompānija nosūta JR e-pastā uz adresi jratlja.lv, kopijā jazeps.spridzansatlja.lv vadības parakstītu iesniegumu uz kompānijas veidlapas, kur īsi tiek aprakstīta situācija, uz kādu laiku nepieciešams pagarinājums un vai dokumentu pagarināšanu akceptēs kuģa karoga valsts administrācija. Pievieno jūrnieka darba līguma kopiju. Uz iesnieguma pamata tiks izsūtīts skenēts (ja nav citādi pieprasīts) pagarināšanas apstiprinājums. Apstiprinājums tiks izdots tikai tad, ja iesniegumā tiks iekļauta visa prasītā informācija.

Kārtība neattieksies uz gadījumiem, kurus kuģa īpašniekam vai jūrnieku darbiekārtošanas kompānijai bija iespējams paredzēt.
 


MEDICĪNAS SERTIFIKĀTS

 1. Ja Latvijā izdota jūrnieka medicīniskā sertifikāta derīgums beidzas reisā, bet reiss ar COVID-19 noteikto ierobežojumu dēļ ir neparedzēti ieildzis, Administrācija ļauj to izmantot vēl ne ilgāk par trīs mēnešiem līdz jūrnieka atgriešanās brīdim Latvijā ar nosacījumu, ka jūrniekam nav radušās jaunas pretindikācijas. Pretējā gadījumā ir stingri jāievēro STCW konvencijas I/9. noteikuma 6. Punkts.
 2. Lai nodrošinātu jūrnieku ārstu aizsardzību pret COVID-19 saslimšanu, jūrnieks medicīniskās pārbaudes nolūkos drīkst ierasties pie jūrnieku ārsta ne agrāk kā 11. dienā pēc atgriešanās no reisa, uzrādot jūrnieka grāmatiņu, un bez acīmredzamiem saslimšanas simptomiem.