Skip to main content

Korporatīvā pārvaldība

Mision

Vision

Values

Strategy

Quality management

Code of Ethics

Prevention of Corruption

Donation and Sponsorship

Limited Access Information

Privacy Policy

Principles of Salary Policy

Environmental Policy

 

 

 

Mision

 

Our purpose is Latvian flag vessels that meet high safety and technical requirements, our ports and ships are operated safely, fairways are completely surveyed and equipped with up-to-date aids to navigation, competency and qualification of Latvian seafarers is one of the highest in EU memberstates.

 

Vision

 

We are a modern, internationally recognizable organization - regional industry expert who is providently using new technologies and a team of professionals to provide quality services to clients and effectively realize flag state, port state and coastal state functions. We are an example of good organization management.

 

Values

•    Profesionalitāte
•    Atbildība
•    Godīgums 
•    Objektivitāte 
•    Stabilitāte 
•    Sadarbība 

Strategy

1. Panākt nacionālajā Kuģu reģistrā esošās kuģu flotes pieaugumu

2. Sekmēt kuģošanas drošību Latvijas ūdeņos un uz Latvijas karoga kuģiem. Latvija Eiropas Savienības kontekstā ir stabila karogvalsts ar kvalitatīvu un drošu kuģu floti gan no tehniskā, gan funkcionālā viedokļa

3. Paplašināt savu dalību kuģošanas drošību veicinošo pakalpojumu segmentā. Sekmēt inovatīvu tehnoloģiju un risinājumu izmantošanu, lai paaugstinātu kuģošanas drošību Latvijas ūdeņos 

4. Izveidot Latvijas jūrnieku profesionālās sagatavošanas sistēmu par vienu no labākajām starp Eiropas Savienības dalībvalstīm. Tā ir sabalansēta ar darba tirgus perspektīvu un orientēta uz kuģošanas nozares tehnoloģiski attīstītāko segmentu (no comodity), un nerada ierindas jūrnieku pārprodukciju

5. Kļūt par Baltijas jūras reģiona kartogrāfijas un hidrogrāfijas kompetences centru

6. Kļūt par starptautiski atzītu un cienītu jūrniecības nozares pārstāvi

7. Sekmēt uzticama pret vidi, sabiedrību, darbiniekiem un sadarbības pusēm atbildīga uzņēmuma tēlu un kļūt par labas klientu apkalpošanas paraugu

 

Quality management

Aim of our Quality Management System is:

 • Stakeholder is satisfied with financial and effective results of the enterprise. Fulfillment of the delegated assignments is carried out without attraction of financial resources from the government budget.
 • Employees feel evaluated and satisfied with work conditions and provisions and realize significance of their work in achieving the common aim.
 • The client gets good quality services by comprehensible procedure, in possibly short terms, precise performance and optimal remuneration.
 • The Society and international organizations are confident of efficient, effective operation of maritime safety system guarding environment and society's interests.
 • Cooperation partners are satisfied with constructive collaboration in tackling common problems, and our deeds support and in good quality supplement fulfillment of their tasks and/or reaching the aims.

Certification of Quality Management System

Quality Management System at Maritime Administration of Latvia meets requirements of international standard ISO 9001: 2015 "Quality Management Systems. Requirements". Compliance of the management system has been audited by internationally known certification company "Lloyd's Register Quality Assurance" since 2001, but the existing certificate was issued after recertification audit carried out by Bureau Veritas Certification in June 2016 and is valid 3 for years.

Scope of certification:

“Registration of seafarers and maintenance of the seafarers certification data base, issue of seaman’s books, assessment of competence and certification of seafarers, issue of certificates to pilots and operators of the vessel traffic services, investigation of  reports of seafarers incompetency, supervision on Maritime Education and Training Process, licensing and supervision of Merchants which provide Recruitment and Placement Services for seafarers, Recognition and Supervision of the Medical Practitioners of seafarers, ship registration and maintenance of the data base, technical and safety control of the Latvian Ships, implementation of Port State Control on foreign ships, Certification and monitoring of Companies carrying out service of ship's safety equipment, certification of Companies carrying out shipbuilding, ship repairs and modernisation works, monitoring of recognized RO’s; ports and port facilities certification according to the requirements of ISPS code, supervision of aids to navigation and  navigation systems, provision of Maritime Safety Information (MSI) Service by National Coordinator's institution, hydrography surveying, preparing  and distribution of maritime publications, cartography.”

 

Code of Ethics

 

Profesionālās ētikas pamatprincipi

1.    Neatkarība un neitralitāte:

 • darbinieka rīcība un lēmumi atbilst Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Jūras administrācijas iekšējiem normatīvajiem aktiem;
 • darbinieks ir neatkarīgs savos spriedumos, lēmumos un rīcībā;
 • darbinieks profesionālajā darbībā neietekmējas no piederības partijām vai politiskām kustībām, savām personiskajām interesēm vai bailēm no kritikas;
 • darbinieks pilda savus pienākumus, veicinot sabiedrības uzticību Jūras administrācijai, un atturas no darbībām, kas varētu ietekmēt lēmuma pieņemšanu un mazināt Jūras administrācijas autoritāti un darbības nozīmi.

2.    Objektivitāte un taisnīgums:

 • darbinieks pilda savus pienākumus objektīvi un taisnīgi, ievērojot personu vienlīdzību likuma priekšā un neizrādot īpašu labvēlību vai privilēģijas kādai personai;
 • izskatot jautājumus un pieņemot lēmumus, darbinieks ņem vērā tikai objektīvi pārbaudītu informāciju. Darbinieks profesionālās darbības rezultātā pieņem lēmumu, pamatojoties uz iegūtajiem faktiem un pierādījumiem, nepieļaujot kāda atsevišķa izteiktā viedokļa ietekmi;
 • darbinieks ir paškritisks, prot atzīt un labot savas kļūdas un atvainoties par neētisku rīcību.

3.    Profesionalitāte:

 • darbinieks savus pienākumus veic profesionāli, ar atbildības sajūtu, precīzi un godīgi, izmantojot labāko pieredzi un praksi;
 • darbinieks pienākumus veic Jūras administrācijas un visas sabiedrības interesēs;
 • darbinieks paplašina un padziļina profesionālās zināšanas, apgūst nepieciešamās iemaņas un prasmes, savus pienākumus veic lietpratīgi un pienācīgi;
 • darbinieks sadarbojas ar citiem kolēģiem, sniedzot vai saņemot nepieciešamo palīdzību uzdevuma veikšanai.

4.    Atklātība un lojalitāte:

 • darbinieks savā darbībā ievēro atklātību pret sabiedrību saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • ar profesionālo darbību saistītajos publiskajos izteikumos darbinieks paskaidro, vai viņš pauž savu personisko vai Jūras administrācijas viedokli;
 • darbinieks ir lojāls pret Jūras administrāciju un ievēro tās darbības mērķi un pamatvērtības;
 • darbinieks saskarsmē ar citām personām izturas ar cieņu, respektē profesionālās prasības un likumiskās intereses;
 • darbinieks neiesaistās aktivitātēs, blakus darbos un komercdarbībā, kas ietekmē profesionālu darba pienākumu izpildi vai rada pamatotas aizdomas par potenciāliem vai esošiem interešu konfliktiem un to rašanās riskiem.

5.    Konfidencialitāte:

 • darbinieks ievēro konfidencialitāti attiecībā uz informāciju, kurus viņš ieguvis, pildot profesionālos pienākumus;
 • darbinieks profesionālās darbības rezultātā saņemto informāciju neatklāj bez attiecīga pilnvarojuma un nelieto, lai vērstos pret kādu institūciju, personu vai citādi izmantotu personiskās interesēs;
 • darbinieks neizpauž Jūras administrācijas ierobežotās pieejamības informāciju, kura ir paredzēta ierobežotam personu lokam saistībā ar darba pienākumu veikšanu un, kuras izpaušana vai nozaudēšana šīs informācijas rakstura vai satura dēļ apgrūtina vai var apgrūtināt Jūras administrācijas darbību, nodara vai var nodarīt kaitējumu personas tiesībām un tiesiskajām interesēm.

6.    Godprātība:

 • darbinieks savus amata vai darba pienākumus pilda godprātīgi, neizmantojot amata stāvokļa priekšrocības personīgā labuma gūšanai sev vai citai personai.

7.    Orientācija uz klientu:

 • darbinieks apzinās, ka pārstāv iestādi un ka ikvienā saskarsmes situācijā viņa attieksme un rīcība ietekmē klienta priekšstatu par Jūras administrāciju;
 • darbinieks vēlas un cenšas izprast katra klienta vēlmes, respektē tās, ir pretimnākošs un ar vēlmi palīdzēt un rast risinājumu jebkurā viņam svarīgā jautājumā;
 • ja klienta problēmas risināšana nav darbinieka kompetencē, tas paskaidro un iespēju robežās informē par iespējamiem risinājumiem, citiem darbiniekiem vai institūcijām, kas varētu palīdzēt;
 • darbinieki izskaidro klientam pieņemto lēmumu, negatīva lēmuma gadījumā pamato ar objektīviem pierādījumiem. Darbinieki cenšas darīt visu iespējamo, lai neizprasta lēmuma rezultātā nerastos konflikti, pārsūdzības;
 • darbinieks cenšas sniegt klientiem ērtā un saprotamā formā informāciju par pakalpojumu saņemšanas kārtību un nosacījumiem;
 • darbinieks, pieņemot lēmumu, ņem vērā visu ieinteresēto pušu intereses, par prioritārām vienmēr izvēloties valsts un sabiedrības intereses;
 • darbinieki cenšas pilnveidot un vienkāršot pakalpojumu sniegšanas procedūru, aicina savus klientus sniegt atsauksmes par saņemto pakalpojumu, priekšlikumus pilnveidei. Saņemtās klientu sūdzības tiek rūpīgi analizētas.

 

Prevention of Corruption

Atbilstoši MK 2017.gada 17.oktobra noteikumiem Nr.630 "Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta risku novēršanai publiskas personas institūcijā" uzņēmumā tiek veikti pretkorupcijas pasākumi.

 

Donation and Sponsorship

Available only in Latvian

 

Limited Access Information

Lai nodrošinātu Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkta, trešās daļas un 9. panta trešās daļas prasības, veicot valsts akciju sabiedrībai “Latvijas Jūras administrācija” noteiktās funkcijas un pienākumus ir noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss informācijai saskaņā ar 2018. gada 18. jūnijā apstiprinātu ierobežotas pieejamības informācijas sarakstu. 
Ierobežotas pieejamības informācija var tikt izsniegta pamatojoties uz izvērtētu privātpersonas (fiziskās personas, privāto tiesību juridiskās personas vai šādu personu apvienības) rakstveida pieprasījumu, ko parakstījis informācijas pieprasītājs un kurā norādīts pieprasītāja vārds, uzvārds vai nosaukums (firma), deklarētā dzīves vieta vai juridiskā adrese, informācijas vajadzības pamatojums, mērķis, kādam tā tiks izmantota, kā arī tiek apliecināts, ka informācijas izsniegšanas gadījumā tā tiks izmantota tikai informācijas pieprasījumā norādītajam mērķim.

REQUEST FOR A REFERENCE (application)

Privacy Policy

Available only in Latvian

 

Principles of Salary Policy

Available only in Latvian

 

Environmental Policy

Available only in Latvian