Pārlekt uz galveno saturu

Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana - arī jūras vides aktualitāte

Tr, 11/17/2021 - 10:47

Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana ir aktuāls jautājums visā pasaulē. Lai līdz 2050. gadam transporta radītās emisijas samazinātu par 90%, procesā jāiesaistās visiem transporta veidiem, tostarp jūras transportam.

2020. gada septembrī Eiropas Komisija pieņēma priekšlikumu līdz 2030. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas vismaz par 55 %  un ievirzīt ES uz atbildīga ceļa, kas ļautu tai līdz 2050. gadam kļūt klimatneitrālai. Šī mērķa sasniegšana nav iespējama, ja ir pieprasījums alternatīvām degvielām, bet nav pieejamības jeb infrastruktūras, un otrādi.

Eiropas Komisija šī gada jūlijā nāca klajā ar tiesību aktu pakotni (vairāku jaunu tiesību aktu izdošana/izveide un esošo tiesību aktu grozījumu kopums), kuru mērķis ir vienlaicīgi vairākos sektoros izveidot regulējumu, kas veicinās strauju pāreju uz alternatīvajām degvielām ar daudz mazāku CO2 emisiju potenciālu, tādējādi radot alternatīvo degvielu pieprasījumu un pieejamību.

Attiecībā uz jūras transportu šie tiesību aktu priekšlikumi skar:
- infrastruktūras izveidi ostās;
- akcīzes nodokļa atcelšanu fosīlajām degvielām;
- uz tirgu vērstu pasākumu ieviešanu jūras transportam (jūras transporta iekļaušana Emisiju tirdzniecības sistēmā) un
- SEG emisiju intensitātes uzskaiti uz kuģa, šo datu verificēšanu un ziņošanu.

Pēdējais tiesību akta priekšlikums ir veidots līdzīgi kā EU MRV regula (piemērojams kuģiem ar bruto tilpību virs 5000), kas paredz, ka kuģiem līdz 2050. gadam pakāpeniski jāsamazina minēto emisiju intensitāte par 75%. Paredzams, ka šis tiesību akta projekts stāsies spēkā 2025. gada 1. janvārī.

Eiropas Komisija paredz īstenot šādu modeli arī globālā līmenī – IMO, pasniedzot šādu ambiciozu sistēmu emisiju mazināšanai no kuģiem kā labākās prakses piemēru.

Saites:
- “Fit For 55” iniciatīva:
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/green-deal/eu-plan-for-a-green-transition/
- Eiropas FuelEU Maritime (jaunais regulas projekts):
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12312-Kugniecibas-raditas-CO2-emisijas-degvielu-ar-zemu-oglekla-saturu-izmantosanas-veicinasana_lv
- IMO jaunās prasības CII un EEXI (MARPOL VI pielikums)
https://www.imo.org/en/MediaCentre/PressBriefings/pages/MEPC76.aspx