Skip to main content

JA Kvalitātes vadības auditā neatbilstības nav konstatētas

Wed, 06/01/2022 - 10:58

Latvijas Jūras administrācija (JA) saņēmusi Kvalitātes vadības sistēmas resertifikācijas audita ziņojumu. Audita laikā neatbilstības nav konstatētas, uzņēmuma kvalitātes pārvaldības sistēma rekomendēta sertifikācijai kā atbilstoša ISO 9001:2015 standarta prasībām. 

Audits notika 16. un 17. maijā, to veica Bureau Veritas Latvia auditori, piesaistot arī jūrniecības nozares ekspertu. Audita ziņojumā minēti trīs novērojumi un trīs pilnveides iespējas, kuru īstenošana varētu paaugstināt JA darbības efektivitāti.

Audita ziņojumā norādītas vairākas JA kā uzņēmuma stiprās puses, īpaši uzsverot JA darbinieku izpratni par uzņēmuma mērķiem un iespējamajiem riskiem. 

Pārvaldības sistēmas audita mērķi ir noteikt organizācijas pārvaldības sistēmas atbilstību audita kritērijiem, pārvaldības sistēmas spēju nodrošināt, ka organizācija izpilda līgumsaistības, normatīvās un uzraudzības institūciju prasības, kā arī pārvaldības sistēmas efektivitāti, kas sekmē organizācijas izvirzīto mērķu sasniegšanu.

Resertifikācijas audits uzņēmumā tiek veikts reizi trīs gados.